Opći uvjeti poslovanja


1. Opći uvjeti poslovanja i njihova primjena

Opći uvjeti putovanja obveze su turističke agencije sukladno zakonskim odredbama propisanim Zakonom o pružanju usluga u turizmu. U obavljanju svoje djelatnosti agencija mora poštivati opće odredbe kao što su objavljivanje uvjeta, sadržaja i cijene usluga, izdavanje računa, pridržavanja pravila struke, čuvanja poslovne tajne, pružanje ugovorenih usluga i sl.

2. Uvjeti prijave

Prijave za putovanja zaprimaju se u našoj agenciji putem upitnika koje ispunjavate na našim stranicama, e-mailom, direktnim upitima i drugim sredstvima elektroničke komunikacije ovisno o želji potrošača.

3. Sadržaj putovanja i uvjeti plaćanja

Sadržaj putovanja naveden je u programu putovanja, a posebne usluge kao što je zdravstvena usluga, koje ne ulaze u cijenu aranžmana naplaćuje liječnik po uobičajenim tarifama.

Informacije o cijenama medicinskih usluga kao i ponudu možete dobiti od naših djelatnika, no samu medicinsku uslugu naplaćuje liječnik po uobičajenim tarifama.

Uplata za usluge smještaja, prijevoza i osiguranja mora se izvršiti na račun organizatora najkasnije 15 dana prije početka putovanja. Ukoliko se putovanje organizira u razdoblju kraćem od petnaest dana prije polaska, klijent uplaćuje ukupan iznos cijene aranžmana u roku od 48 sati od primitka ponude. Boravišna pristojba uključena je u cijenu smještaja. Nakon ukupnog uplaćenog iznosa organizator će vam dostaviti potvrdu za rezervirane usluge.

Prijevoz organiziramo po dogovoru, u skladu sa potrebama i željama klijenta. Agencija svojim klijentima nudi usluge putnih osiguranja. Ukoliko klijent ne želi ista, agencija ne odgovara za moguće štete predviđene u osiguranjima koje nudimo.

Za svaku prodanu uslugu turistička agencija je dužna izdati račun, kartu ili potvrdu s brojem  (voucher, numerirani ugovor i sl.) kojom se potvrđuje primitak uplate. Posebne usluge koje klijent zatraži u toku putovanja plaćaju se naknadno organizatoru uplatom na njegov žiro račun. Troškovi nastali uslijed novčane transakcije na teret su klijenta, odnosno kupca.

4. Obveze i odgovornosti organizatora putovanja

Agencija je dužna zastupati prava i interese klijenta. Organizator je obavezan informirati potencijalnog klijenta informativnim materijalima, tiskanim ili elektronskim te uputiti klijentu predhodnu obavijest (ponudu) o putovanju i uslugama koje obuhvaća. Kao organizator putovanja agencija se obvezuje izdati odgovarajaći dokument za uplaćeno putovanje. Organizator je dužan pisanim ili drugim putem proslijediti klijentu informacije tj. osobne podatke o osobi (organizator putovanja ili zastupnik agencije) kojoj se putnik može obratiti u slučaju poteškoća tijekom putovanja. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena ili neizvršenja dogovorene usluge prouzrokovane višom silom. Organizator će u takvoj situaciji pokušati pronaći i ponuditi odgovarajuće rješenje u interesu klijenta.

5. Jamčevina

Agencija koja organizira putovanje dužna je za svaki paket-aranžman (smještaj+ prijevoz+osiguranje) osigurati jamčevinu kod banke ili osiguravajućeg društva radi naknade cijene putovanja klijentu ukoliko je ista u stečaju ili platnoj nemogućnosti te ne može sprovesti dogovorene usluge kao i podmiriti nastale troškove za povratak klijenta u mjesto polaska. Jamčevina može biti u obliku police osiguranja, gotovinskog pologa ili bankovnog jamstva (garancije).

6. Osiguranje od odgovornosti

Agencija je dužna klijenta upoznati sa važećim ugovorom i upoznati ga s uvjetima osiguranja od odgovornosti. Organizator putovanja je sklopio ugovor sa osiguravajućim društvom o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči klijentu neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.

7. Obveze i odgovornosti klijenta ili putnika

Korisnik usluga turističke agencije dužan je poštivati dogovorene i rezervirane termine ugovorene sa turističkom agencijom. Prilikom dolaska na mjesto odredišta klijent je dužan  predočiti važeći dokument o plaćenom aranžmanu, potvrdu ili voucher autoprijevozniku, davatelju usluge smještaja ili organizatoru putovanja. U protivnom se ugovoreni aranžman neće smatrati važećim i primjenjuje se odredba o otkazu ugovora. Voucher služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji usluga ili paket aranžmana.

Ukoliko klijent dolaskom u objekt prijavi više osoba nego što je to naznačeno u važećem dokumentu o uplaćenom putovanju tj. voucheru, organizator ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim osobama ili prihvatiti sve osobe uz naknadnu nadoplatu na račun organizatora.

Tokom putovanja uz sebe mora imati važeće putne i osobne dokumente. Za troškove gubitka i krađe dokumenata ne odgovara agencija već sam putnik.

Poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske. Pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s organizatorom putovanja kao i trećim stranama čije usluge koristi. Davatelj i primatelj usluge obvezuju se poštivati opće uvjete putovanja te su međusobno za njih odgovorni.

8. Raskid ugovora od strane organizatora

Organizator putovanja ima pravo na otkaz ukoliko ga okolnosti nastale višom silom sprječavaju da omogući dogovorene usluge. Organizator je tada dužan obavijestiti klijenta te vratiti uplaćeni iznos ili ponuditi klijentu odgovarajuću zamjenu aranžmana uz njegovu suglasnost. U slučaju promjene programa smještaj se može zamijeniti samo u objektu iste ili više kategorije čija je razlika u cijeni na teret organizatora. Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja ukoliko cijeloukupni dogovoreni iznos nije uplaćen u navedenom vremenskom periodu pod stavkom tri.

9. Raskid ugovora od strane klijenta ili putnika

Ukoliko klijent iz određenih razloga odustaje od rezerviranog putovanja dužan je pismenim putem obavijestiti agenciju. Datum pismenog otkaza osnova je za izračunavanje nastalih troškova  koje će agencija naplatiti od klijenta. Ukoliko dođe do prekida putovanja u samom tijeku putovanja od strane klijenta organizator naplaćuje ukupni iznos aranžmana. Troškovi otkaza primjenjuju se i na sve bitne promjene kao i promjene smještajne jedinice i promjene datuma polaska.

10. Kategorizacija i opis usluga

Smještajni i drugi objekti kao i prijevozna sredstva opisani su prema službenoj kategorizaciji. Standardi pojedinih zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje klijent dobije naknadno od treće strane, a nisu unaprijed dogovorene sa organizatorom ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego što je to navedeno u programu putovanja.

11. Izjava o konverziji

Zaračunati iznos u ponudi se preračunava u stranu valutu sukladno deviznom tečaju. Cijene usluga u drugim valutama izračunate su po prodajnom tečaju HNB-a. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena davatelja usluga.

12. Rješavanje prigovora                                                                     

Klijent koji je nositelj ugovora ima pravo pismenog prigovora ukoliko su dogovorene i plaćene usluge neispunjene ili djelomično ispunjene. Prigovor mora biti poslan pismenim putem na službeni e-mail agencije ili točnu adresu na kojoj je agencija prijavljena u roku od osam dana po povratku. Agencija je takvu pritužbu dužna riješiti u roku od petnaest dana od primitka te pismenim putem obavijestiti klijenta o rješenju iste. Agencija ima pravo na odgodu rješenja u trajanju od dodatnih deset dana ukoliko mora prikupiti dodatne informacije i provjeriti navode žalbe. Organizator će prihvatiti samo pojedinačne i potpuno dokumentirane te osnovane pritužbe koje su poslane u navedenom roku.

13. Izmjene i dopune općih uvjeta

Organizator ima pravo izmjene općih uvjeta kao i dopune istih. Ukoliko dođe do promjena ili nadopune općih uvjeta putovanja isti će biti objavljeni u ovom dokumentu. Bilo kakve izmjene općih uvjeta ne utječu na već postojeći tj. sklopljen ugovor organizatora i klijenta.

14.  Nadležnost suda

Za sve nastale sporove koje nije moguće riješiti sporazumno nadležan je sud u Rijeci.